Impressie van een nieuw maatschappelijk inititatief in Middelburg

1 Het Stadsklooster Simpelhuys

Op 13 mei 2022 opende de stichting in het historische Stadsklooster – het Simpelhuys – en de Engelse Kerk onder meer de Kapel, de Huyskamer en diverse gebruiksruimten en startte met het organiseren van activiteiten. Er ontstond een plek van rust, bezinning, gastvrijheid, stabiliteit en respect. Eind 2022 kwam er een kink in de kabel. Een belangrijke bron van inkomsten uit onderverhuur viel weg en er ontstond een gat in de exploitatie. Ook vond een herbezinning op doel en werkwijze plaats.

Een doorstartplan is inmiddels in uitvoering.

De algemene doorstartkoers is: ‘Het Stadsklooster Simpelhuys (verder: SKS) realiseert een sociaal centrum in Middelburg met rust, stilte én maatschappelijk actie.

Uitgangspunten:

 • Een onafhankelijk burgerinitiatief, niet kerkelijk, politiek of organisatorisch gebonden.
 • Voortbouwen op de diepe historische betekenis en waarde van het Stadsklooster (bijdrage een religieuze en maatschappelijke ontwikkeling) en het Simpelhuys (zorg voor naasten).
 • Dienstbaar aan de stad Middelburg, de regio Walcheren en waar mogelijk Zeeland.
 • Steunt nadrukkelijk op proactief georganiseerd breed lokaal en regionaal draagvlak.
 • Ontwikkelt parallelle activiteitenprogramma’s, onder meer op monastiek, sociaal-maatschappelijk en cultureel terrein.
 • De betrokken vrijwilligers vormen de ‘drijvende kracht’.

Een grote hoeveelheid van activiteiten vanuit SKS is reeds in uitvoering, is in voorbereiding. Verder zijn er plannen voor mogelijk nieuwe activiteiten.

2 Activiteiten Stadsklooster Simpelhuys

Een grote hoeveelheid van activiteiten vanuit Stichting Stadsklooster Simpelhuys  is  reeds in uitvoering, zijn in voorbereiding en zijn mogelijk nieuwe activiteiten. Het betreft 1) activiteiten gericht op rust, stilte en verbinding, (groten)deels met een monastiek karakter, 2) specifiek sociaal-maatschappelijke activiteiten, 3) verdiepend historisch onderzoek en 4) passende activiteiten met een financiële opbrengst.

2.1 Activiteiten rust, stilte en verbinding (monastiek)

Reeds in uitvoering

 • De huyskamer van Stadsklooster Simpelhuys is een huiskamer waar je kunt binnenlopen voor een kopje koffie of thee met een oortje. De huyskamer is wekelijks open op donderdag, vrijdag en zaterdag. ‘Met een oortje’ wil zeggen dat er vrijwilligers aanwezig zijn die met je in gesprek kunnen gaan, een luisterend oor kunnen bieden. Kortom; er voor je zijn. Maar, onze vrijwilligers zijn geen hulpverleners!
 • De kapel van Stadsklooster Simpelhuys is een stilteplek; een plaats midden in het centrum van Middelburg, een ruimte die ervaren kan worden als een sacrale ruimte.
 • Reisgenoten: Dit zijn twee groepen die maandelijks bij elkaar komen op de dinsdagavond of een zondagmiddag en via de methode Reisgenoten elkaar uitdagingen aanreiken op sociaal- maatschappelijk en spiritueel gebied
 • Cursus Bron van Kracht, over de betekenis van de gedachte van Etty Hillesum als troost in verwarrende tijden.
 • Meditatieve lunch door/voor studenten van de UCR (wekelijks – iedere vrijdagmiddag)
 • Vespers (wekelijks op iedere zondagavond)
 • Stiltemeditatie in de kapel, iedereen is welkom en meedoen is eenvoudig (wekelijks iedere maandagmorgen)
 • Simpelhuystochten: een meditatieve wandeling door/om de stad Middelburg (wekelijks op de donderdagmorgen)
 • Lectio Divina: geestelijke lezing beoefenen
 • Kloosterdag rond Bachs Matthaus Passion (rond Pasen)
 • Eenzame uitvaart: het faciliteren van een eerzame uitvaart van een medemens die overleed zonder familie, vrienden en zonder geld. SKS faciliteert een dergelijke uitvaart door het beschikbaar stellen van de kapel en het inzetten van musici en de stadsdichter. Dit gebeurt in samenspraak met de uitvaartondernemer.
 • De wekelijkse meditatieve lunch van/voor/door UCR-studenten.

In voorbereiding

 • Scholing Luisteren in Verbinding – oefenen van luistervaardigheden met gespreksvaardigheden en luistervaardigheden rond muziek.
 • Zeeuwse dag van de Spirituele Film in samenwerking met Cinema Middelburg.
 • Activiteiten in de week van de eenzaamheid
 • Activiteiten in vredesweek

 Mogelijk nieuwe activiteiten

 • Organiseren en/of faciliteren van kerkdiensten of andere bijeenkomsten met een religieus of levensbeschouwelijk karakter en lezingen of cursussen die een sacrale ambiance vragen.
 • Meditatiecursussen en -avonden.
 • Seminars rond monastieke thema’s.
 • Dagen om op adem te komen.
 • Cursussen over het vinden van de eigen toon.
 • Leeskringen rond inspirerende en zingevende boeken.
 • Stadswandelingen rond bestaande en verdwenen kloosters in Middelburg.
 • Pelgrimswandeltochten
 • Pelgrimspleisterplaats

2.2 Specifieke sociaal-maatschappelijke activiteiten

In voorbereiding

 • Een laagdrempelig inloopcentrum. De gemeente Middelburg start op 1 januari 2024 in iedere wijk en dorp van de gemeente met zo’n inloopcentrum in het kader van algemene voorzieningen zoals bedoeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het Stadsklooster Simpelhuys staat voorgesorteerd om deze functie voor de binnenstad in te vullen. Er zijn reeds ruimte, faciliteiten en toegeruste vrijwilligers aanwezig.
 • Een pilot inrichting van inloopcentrum. Vooruitlopend op het laagdrempelige inloopcentrum wil / kan de gemeente Middelburg in 2023 reeds in het Stadsklooster Simpelhuys, samen met partners (zoals Stichting Welzijn Middelburg, ZB, UCR en HZ) een pilot opstarten in de binnenstad van Middelburg. Dat zal een pilot zijn waaraan tal van onderzoeksvragen gekoppeld zijn en die derhalve gegevens oplevert die vanaf 2024 ingezet worden in het operationeel maken van alle inloopcentra van Middelburg.
 • Organiseren van diners bij hoogtijdagen (zoals bijvoorbeeld de Kerstdagen) voor de meest kwetsbaren in de (Middelburgse) samenleving. De doelgroep die de vrijwilligers hierbij voor ogen staat bestaat uit de huidige gebruikers van Voedselbank Walcheren. De gemeente Middelburg heeft een subsidie toegezegd van het Lokaal Preventie Akkoord van €15.000, te besteden deels (50%) voor uitbreiden van de keuken in het Simpelhuys en deels (50%) voor het organiseren van de diners.
 • Het project ‘Goed in je vel’. Ontwikkelen en gericht aanbieden van activiteiten bieden aan mensen die ‘beter in hun vel’ willen komen. Dit in strikte samenwerking met netwerkpartners. Aansluiting bij de bestaande programma’s ‘welzijn op recept’ binnen de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen vindt plaats. Er is ook aansluiting bij het concept ‘positieve gezondheid’.
 • Organiseren van Het Zeeuws Gesprek. De kapel als podium voor een tweemaandelijks diepgaand gesprek tussen experts, bestuurders en betrokken burgers over Zeeuws-maatschappelijke hete hangijzers.
 • Participeren in N8 van de N8
 • SKS is kernpartner in het Walcherse Platform tegen Eenzaamheid
 • Op dit moment is een projectgroep van UCR-studenten actief die vragen en activiteiten van studenten koppelen aan Middelburgers die niet UCR-studenten zijn. Zij bereiden momenten van meditatie voor, een dialoog-sessie over ‘vragen van het leven’ en maken gezamenlijk mooie muziek in de kapel van het Stadsklooster Simpelhuys.

Mogelijk nieuwe activiteiten

 • Organiseren en / of faciliteren van bijeenkomsten, lezingen, cursussen en één- of meerdaagse symposia enzovoorts met een sociaal-maatschappelijk karakter.

2.3 Historisch onderzoek

Activiteiten gericht op het versterken van de kennis over de historie van het gebouw. Dit om 1) te weten en 2) bij te dragen aan de uitstraling van het geheel.

Mogelijke nieuwe activiteiten

Studenten van de UCR doen binnen het kader van hun stage verdiepend onderzoek naar de historie van:

 • het Stadsklooster
 • het Simpelhuys
 • de Engelse kerk
 • de essentie van het werk van de cellebroeders in 15de eeuw en dat omgezet naar nu
 • tot 1930 was het Simpelhuys het ‘soephuus’ van Middelburg en wat dat nu betekent

2.4 Passende activiteiten met financiële opbrengst

In voorbereiding

 • De kapel van het stadsklooster (Engelse kerk) kan verhuurd worden voor bijvoorbeeld rouw- en trouwdiensten of andere bijeenkomsten, concerten en kleinschalige optredens.
 • De kapel en andere ruimten kunnen verhuurd worden voor gericht gebruik door instellingen zoals 1) de kerken en 2) UCR, HZ, SWM enz.
 • Op de eerste en tweede etage van het Simpelhuys kan een broedplaats van sociale en maatschappelijke innovatie ontstaan met flexplekken voor kleine sociale-ondernemers.

maart 2023

Jan Zwemer,
monastiek pionier