Simpelhuisstraat 10/12, Middelburg 0118-227111 contact@stadskloostersimpelhuys.nl

Over ons

Ruimte. Uitzicht. Stilte. Tijd. Het zijn belangrijke waarden voor me die samen het woord RUST vormen. Rust heeft voor mij tenminste deze dimensies, dat in relatie met de a(A)nder en in de ontmoeting en de dialoog.
Dat is Jan Zwemer, een mens die gaat voor menselijkheid, voor gelijkwaardigheid en solidariteit met de kwetsbare mede-mens. Wellicht ben ik daarom verpleegkundige geworden en later ook onderwijskundige en was ik vele jaren actief in het hoger beroepsonderwijs (sinds enkele jaren met pensioen).
Een waardenvol leven hadden Lia en ik ook samen, hadden…… Lia overleed in april 2020 op 63 jarige leeftijd. We kenden elkaar meer dan 50 jaar, bouwden ons leven, deelden onze vreugdes en verdriet, kregen 4 kinderen die nu bij elkaar 8 kleine kinderen hebben.
Het bouwen aan waarden gaat voort.

Na jaren van voorwerk kan het Stadsklooster Simpelhuys eindelijk van de kant. Met trots mag ik mezelf monastiek pionier met een protestants profiel noemen.
Samen met het bestuur van de stichting, Henk, de kloosterraad en de vele vrijwilligers gaan we iets opbouwen wat er nog niet is in Zeeland: een plek van gastvrijheid, aandacht en stilte en dat vanuit monastiek waarden die ik ook omzet in de waarden RUST: Ruimte, Uitzicht, Stilte & Tijd.

Jan Zwemer

Het Stadsklooster Simpelhuys is een gastvrije plek van ontmoeting, bezinning en inspiratie. Vanuit een christelijke basishouding willen we er zijn voor mensen vanuit de breedte van de samenleving, gelovig of ongelovig of anders-gelovig, die een verlangen hebben en op zoek zijn naar de zin van het leven of zich willen oriënteren op levensverdieping.

Het stadsklooster steunt op 3 pijlers die de gehele doelstelling dragen:

  1. de huiskamer als plaats van ontmoeting met zicht op de wijk rondom het klooster. Omzien naar elkaar, maar vooral naar hen die niet kerkelijk gesocialiseerd zijn, of de binding met de kerk zijn kwijtgeraakt. Van waaruit de diaconale taak gestalte krijgt.
  2. de kapel als plaats van stilte en bezinning, waar stilte beleefd wordt en vieringen gehouden worden.
  3. het gehele klooster (huis en kapel) als plaats van gemeenschap, waar mensen groeien in contact met God en elkaar. Waar mensen gevoed worden in leerhuizen, filmhuis, bezinningsdagen, retraites en meditatie. Maar ook een uitvalsbasis voor allerlei activiteiten als wandelingen, pelgrimstochten, excursies, inzet in de wijk enz. 

We willen een plek realiseren voor zinzoekers en zingevers, voor twijfelaars en zekerweters, voor rustigen en onrustigen, waar het geloof niet opgedrongen maar geleefd wordt, waar  liefde de voertaal is, waar aandacht en respect de grondhouding zijn, waar ieder tot zijn recht mag komen.

Een plek waar mensen kunnen loslaten; loslaten van illusies, angsten en onzekerheden en waar de deur geopend wordt naar liefde en compassie.

Het Stadsklooster Simpelhuys staat open voor mensen die op zoek zijn naar zingeving en verlangen te groeien in levensverdieping. Het staat open voor jongeren en ouderen, alleengaanden en groepen van klein tot groot.

Woorden van inspiratie, motivatie en houvast in het leven, die richtinggevend zijn in het Stadsklooster Simpelhuys

Geïnspireerd door richtlijnen vóór ons ontstaan van Augustinus (354-430), Benedictus (480-547) en Franciscus (1181-1226) hebben we woorden geformuleerd als leidraad voor onze houding en activiteiten, die onze wijze van leven vorm geven. Het samenspel van deze woorden vormen voor ons een levend document, d.w.z. dat de woorden niet in beton zijn gegoten, maar dat zij een bodem vormen die bewerkt wordt, die onderhoud vraagt, die vrucht draagt en zich in haar aard zal ontwikkelen. Met deze woorden ervaren we een basis, een houvast, geen dogma, in ons verbinden met waarom we doen wat we doen en pogen we elkaar in een klimaat te houden van Eensgezind, Vormend en Groeiend.

1.Laten we de medemens in onze ontmoetingen een warm, gastvrij en welkom gevoel geven door als het ware op te zien naar de ander en daarin dienstbaar te zijn (gastvrij).

2.Laten we vooral aandacht hebben voor het “hier-en-nu”, elkaar benaderen met aandacht en toewijding en onze doen en laten daar ook door inspireren. Laten we ons oefenen in accepteren; accepteren van jezelf en anderen en dat als tegenhanger van vechten, vluchten of berusten (inspiratio).

3.Laten we leven vanuit datgene wat we belangrijk vinden, daarbij blijven en de wortels van onze gezamenlijke bezieling onderhouden, die wijzelf vinden in onze christelijke levenshouding (stabilitas).

4.Laten we luisteren met het hart; echt luisteren met tijd en aandacht, en laten we ons oefenen in het (her)waarderen van stilte, stilte die ruimte geeft, ruimte voor reflectie en ontspanning (obedientia).

5.Laten we tevreden zijn met nu en tegelijk permanent op zoek zijn naar verbeteringen; verbeteringen in verhoudingen, in activiteiten en in beheer van middelen en mogelijkheden (conversio).

6.Laten we ons niet haasten, elkaar spreken met tijd en aandacht, taken beginnen en die ook afmaken en elkaar ontmoeten in een klimaat van ruimte, uitzicht, tijd en stilte (beschikbaarheid).

7.Laten we bouwen aan een steeds betere omgeving van onderlinge betrokkenheid en vriendschap (vriendschap).

8.Laten we als gemeenschap een instrument van vrede en recht zijn voor onze samenleving in al zijn geledingen (vrede en gerechtigheid).

9.Laten we elkaar voeden in betrokkenheid, eenvoud, kwetsbaarheid en vredelievendheid (kern-attitude).

10.Laten we ons oefenen in het maken van keuzes, kiezen voor datgene waar je van harte “ja” of “nee” tegen zegt, ook als antwoord op een duurzaam en diep verlangen wat je ont-dekt.

Meer artikelen...

Pagina 1 van 2

Voor een vraag of bericht

Contactinfo

Stadsklooster Simpelhuys
Simpelhuisstraat 10/12
4331 PH  Middelburg
0118-227111
stadskloostersimpelhuys@gmail.com
Kamer van Koophandelnummer: 68076010
Bankrekeningnr.: NL36 TRIO 0338 5945 74

Het Stadsklooster Simpelhuys is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
RSIN: 8572 91 634
Facebook Image