Woorden van inspiratie, motivatie en houvast in het leven,
die richtinggevend zijn in het Stadsklooster Simpelhuys

Geïnspireerd door richtlijnen van vér voor ons ontstaan, van Augustinus (354-430), Benedictus (480-547) en Franciscus (1181-1226), hebben we hun woorden gevormd tot leidraad voor onze houding en activiteiten. Het samenspel van deze woorden vormt voor ons een levend document, dat wil zeggen dat de woorden niet in beton zijn gegoten, maar dat zij een bodem vormen die bewerkt wordt, die onderhoud vraagt, die vrucht draagt en zich in haar aard zal ontwikkelen. Met deze woorden ervaren we een basis, een houvast, geen dogma, in ons verbinden met waarom we doen binnen en vanuit Stadsklooster Simpelhuys.

1. Laten we de medemens in onze ontmoetingen een warm, gastvrij en welkom gevoel geven door als het ware op te zien naar de ander en daarin dienstbaar te zijn (gastvrij).
2. Laten we vooral aandacht hebben voor het ‘hier-en-nu’, elkaar benaderen met aandacht en toewijding en onze doen en laten daar ook door inspireren. Laten we ons oefenen in accepteren; accepteren van jezelf en anderen en dat als tegenhanger van vechten, vluchten of berusten (inspiratio).
3. Laten we leven vanuit datgene wat we belangrijk vinden, daarbij blijven en de wortels van onze gezamenlijke bezieling onderhouden, die wijzelf vinden in onze christelijke levenshouding (stabilitas).
4. Laten we luisteren met het hart; echt luisteren met tijd en aandacht en laten we ons oefenen in het (her)waarderen van stilte. Stilte die ruimte geeft, ruimte voor reflectie en ontspanning (obedientia).
5. Laten we tevreden zijn met nu en tegelijk permanent op zoek zijn naar verbeteringen; verbeteringen in verhoudingen, in activiteiten en in beheer van middelen en mogelijkheden (conversio).
6. Laten we ons niet haasten, elkaar spreken met tijd en aandacht, taken beginnen en die ook afmaken en elkaar ontmoeten in een klimaat van ruimte, uitzicht, tijd en stilte (rust) (beschikbaarheid).
7. Laten we bouwen aan een steeds betere omgeving van onderlinge betrokkenheid en vriendschap (vriendschap).
8. Laten we als gemeenschap een instrument van vrede en recht zijn voor onze samenleving in al zijn geledingen (vrede en gerechtigheid).
9. Laten we elkaar voeden in betrokkenheid, eenvoud, kwetsbaarheid en vredelievendheid (kern-attitude).
10. Laten we ons oefenen in het maken van keuzes, kiezen voor datgene waar je van harte ‘ja’ of ‘nee’ tegen zegt, ook als antwoord op een duurzaam en diep verlangen wat je ont-dekt